Thống kê truy cập

Tin tức - Sự kiện

bộ thủ tục hành chính ngành công an

09/09/2021 02:26 1715 lượt xem

Bộ Thủ tục hành chính 

CẤP HUYỆN 

Lĩnh vực CCCD cấp huyện (7 TTHC)/documents/1325938/0/L%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+CCCD+c%E1%BA%A5p+huy%E1%BB%87n.docx/3489831a-0d18-40ac-63f5-48336fd4bdd5?t=1631152801976

Lĩnh vực giao thông cấp huyện (7 TTHC): /documents/1325938/0/L%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+giao+th%C3%B4ng+c%E1%BA%A5p+huy%E1%BB%87n.doc/6b742e6e-92f0-e9d5-6f1e-874aa70e937d?t=1631152901411

Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo cấp huyện (2 TTHC) /documents/1325938/0/L%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+khi%E1%BA%BFu+n%E1%BA%A1i%2C+t%E1%BB%91+c%C3%A1o+c%E1%BA%A5p+huy%E1%BB%87n.doc/05fd4ef6-bfa4-d91c-59b2-23a27c9c9b60?t=1631153030545

Lĩnh vực phòng cháy chữa cháy cấp huyện (2 TTHC) /documents/1325938/0/L%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+ph%C3%B2ng+ch%C3%A1y+ch%E1%BB%AFa+ch%C3%A1y+c%E1%BA%A5p+huy%E1%BB%87n.doc/b677214b-c6ef-606c-0615-1a5f57973bf5?t=1631153051290

Lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh có ĐK về ANTT (03 TTHC) /documents/1325938/0/L%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+qu%E1%BA%A3n+l%C3%BD+ng%C3%A0nh+ngh%E1%BB%81+kinh+doanh+c%C3%B3+%C4%90K+v%E1%BB%81+ANTT.doc/577e5977-7b04-4179-83b9-dd7c457ef22a?t=1631153070867

Lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh cấp huyện (2 TTHC) /documents/1325938/0/L%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+qu%E1%BA%A3n+l%C3%BD+xu%E1%BA%A5t%2C+nh%E1%BA%ADp+c%E1%BA%A3nh+c%E1%BA%A5p+huy%E1%BB%87n.doc/f52b7f50-26fa-3733-b8e8-4450beeb6893?t=1631153097922

cấp tỉnh 

/documents/1325938/0/1.+Khai+th%C3%A1c+th%C3%B4ng+tin+trong+C%C6%A1+s%E1%BB%9F+d%E1%BB%AF+li%E1%BB%87u+qu%E1%BB%91c+gia+v%E1%BB%81+d%C3%A2n+c%C6%B0+%281%29.docx/16de40a9-af0b-f208-3b8e-71dc71b22903?t=1631153474211

/documents/1325938/0/2.+Khai+th%C3%A1c+th%C3%B4ng+tin+trong+C%C6%A1+s%E1%BB%9F+d%E1%BB%AF+li%E1%BB%87u+c%C4%83n+c%C6%B0%E1%BB%9Bc+c%C3%B4ng+d%C3%A2n+%281%29.docx/e6a5b23c-9150-2b29-0dc6-faceb501368d?t=1631153501765

/documents/1325938/0/3.+C%E1%BA%A5p+th%E1%BA%BB+CCCD+khi+th%C3%B4ng+tin+c%C3%B4ng+d%C3%A2n+%C4%91%C3%A3+c%C3%B3+trong+C%C6%A1+s%E1%BB%9F+d%E1%BB%AF+li%E1%BB%87u+QG+v%E1%BB%81+d%C3%A2n+c%C6%B0+%281%29.docx/131e293c-f2e9-2088-8389-215b5ac776a7?t=1631153516089

/documents/1325938/0/4.+C%E1%BA%A5p+th%E1%BA%BB+CCCD+khi+th%C3%B4ng+tin+c%C3%B4ng+d%C3%A2n+ch%C6%B0a+c%C3%B3+trong+C%C6%A1+s%E1%BB%9F+d%E1%BB%AF+li%E1%BB%87u+QG+v%E1%BB%81+d%C3%A2n+c%C6%B0++%281%29.docx/ba743db3-1c6c-cec3-4f7b-8890d5e69248?t=1631153548565

/documents/1325938/0/5.+%C4%90%E1%BB%95i+th%E1%BA%BB+C%C4%83n+c%C6%B0%E1%BB%9Bc+c%C3%B4ng+d%C3%A2n+%281%29.docx/188e6856-9300-91b0-22cd-74f9cc982e5a?t=1631153564472

/documents/1325938/0/6.+C%E1%BA%A5p+l%E1%BA%A1i+th%E1%BA%BB+C%C4%83n+c%C6%B0%E1%BB%9Bc+c%C3%B4ng+d%C3%A2n+%281%29.docx/6c94e0d8-4747-c245-41dc-511bdb03b6ed?t=1631153601928

/documents/1325938/0/7.+X%C3%A1c+nh%E1%BA%ADn+s%E1%BB%91+Ch%E1%BB%A9ng+minh+nh%C3%A2n+d%C3%A2n%2C+CCCD+%281%29.docx/c2ed30f9-bbba-f816-af5a-63e338ffdaca?t=1631154042861

/documents/1325938/0/M%E1%BA%ABu+CC02+-+TTHC+3%2C4%2C5%2C6+%281%29.doc/db3c4cbf-031a-c188-f971-405b223db9cc?t=1631154058496

/documents/1325938/0/M%E1%BA%ABu+CC07+-+TTHC+3%2C4%2C7+%281%29.doc/5b66a1ce-25d1-686d-1d1a-8b1473fb3c04?t=1631154073191

/documents/1325938/0/M%E1%BA%ABu+DC01+-+TTHC+4.docx/b5b99050-ab69-4c0a-af54-413c3f342c7f?t=1631154090037

/documents/1325938/0/M%E1%BA%ABu+DC01+-+TTHC+4+%281%29.docx/6289fae4-4410-6929-a38e-9ac986778414?t=1631154207825

/documents/1325938/0/M%E1%BA%ABu+DC02+-+TTHC+3%2C5%2C6.docx/af687d2e-dcd6-436f-83d5-720689f5d71d?t=1631154230541

cấp xã

/documents/1325938/0/L%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+CCCD+c%E1%BA%A5p+x%C3%A3.docx/bdaa4a9e-738e-82f8-cb8c-19a334ecd141?t=1631154267865

/documents/1325938/0/L%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+%C4%91%C4%83ng+k%C3%BD%2C+qu%E1%BA%A3n+l%C3%BD+c%C6%B0+tr%C3%BA+c%E1%BA%A5p+x%C3%A3.doc/09cd5fa9-0b89-ccfd-6f0d-bff691a79cd5?t=1631154282750

/documents/1325938/0/L%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+khi%E1%BA%BFu+n%E1%BA%A1i%2C+t%E1%BB%91+c%C3%A1o+c%E1%BA%A5p+x%C3%A3.doc/423a0c31-c124-fa0a-e781-c17cb5b76a8c?t=1631154296654

/documents/1325938/0/L%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+ph%C3%B2ng+ch%C3%A1y+ch%E1%BB%AFa+ch%C3%A1y+c%E1%BA%A5p+x%C3%A3.doc/868c3568-894f-2227-663d-38cb6e4f695a?t=1631154329289

/documents/1325938/0/L%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+qu%E1%BA%A3n+l%C3%BD+xu%E1%BA%A5t%2C+nh%E1%BA%ADp+c%E1%BA%A3nh+c%E1%BA%A5p+x%C3%A3.doc/abad8bc2-9990-8398-6bc0-ef60d0c25c9e?t=1631154342697

/documents/1325938/0/L%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+VK-VLN-CCHT+c%E1%BA%A5p+x%C3%A3.doc/d3ff206e-3f36-de9e-d5f4-9f1cbcb48d23?t=1631154357953

 


Tin khác